Δημοσιεύσεις στον διεθνή Ιατρικό τύπο
  1. Kolialexi A, Tsangaris GT, Papantoniou N, Anagnostopoulos AK, Vougas K, Bagiokos V, Antsaklis A, Mavrou A. Application of proteomics for the identification of differentially expressed protein markers for Down syndrome in maternal plasma. Prenat Diagn. 2008 Aug;28(8):691-8.
  2. Kolialexi A, Tsangaris GT, Anagnostopoulos A, Chondros D, Bagiokos V, Kitsiou S, Kanavakis E, Mavrou A. Two-way trafficking of Annexin V positive cells between mother and fetus: determination of apoptosis at delivery. Prenat Diagn. 2007 Apr;27(4):348-51.

Περιλήψεις ξενόγλωσσων ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια που δημοσιεύτηκαν μετά από κρίση

  1. Kolialexi A, Anagnostopoulos A, Tsangaris GTh, Vougas K, Papantoniou N, Bagiokos V, Antsaklis A, Mavrou A. Proteomic analysis of amniotic fluid in pregnancies with Turner and Klinefelter syndrome fetuses. Eur J Hum Genet 16(2): 178, 2008

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

  1. Tounta G, Vrettou C, Kolialexi A, Papantoniou N, Bagiokos V, Antsaklis A, Kanavakis E, Mavrou A: Non-invasive prenatal diagnosis of fetal RhD/SRY status using cell-free fetal DNA from maternal blood. XX International Congress of Genetics, Berlin, 2008
  2. Tounta G, Vrettou C, Kolialexi A, Papantoniou N, Bagiokos V, Antsaklis A, Kanavakis E, Mavrou A: Non-invasive prenatal diagnosis of fetal RhD/SRY status using cell-free fetal DNA from maternal blood: A preliminary report. 21st European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, 2008
  3. Kolialexi A, Anagnostopoulos A, Tsangaris GTh, Vougas K, Papantoniou N, Bagiokos V, Antsaklis A, Mavrou A: Proteomic analysis of amniotic fluid in  pregnancies with Turner and  Klinefelter syndrome fetuses. European Human Genetic Conference, Barcelona, 2008

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά  συνέδρια

  1. Καλπίνη-Μαύρου Α, Αντσακλής Α, Κολιαλέξη Α, Βρεττού Χ, Κουβίδη Ε, Σοφοκλέους Χ, Σαλαβούρα Κ, Μπαγιώκος Β, Τσαγκάρης Γ, Χονδρός Δ, Σούκα Α, Αναγνωστόπουλος Α, Κίτσιου Σ, Καναβάκης Ε:  Ανάπτυξη τεχνικών μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου για τη μοριακή διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Παρουσίαση αποτελεσμάτων  Προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ, ΕΠΕΤ ΙΙ, Αθήνα, 2008